REGULAMIN ODBIORU I SPRZEDAŻY DOSTĘPÓW EDUWORLDS (EARTH, MOON, MARS)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem Portalu jest eduworlds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińskiej 12/27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000999343, NIP: 1133075718, REGON: 523493673, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000 zł, e-mail do korespondencji: [email protected].
 • Regulamin określa warunki korzystania z Portalu oraz zasady członkostwa w społeczności eduworlds, w szczególności uprawnienia związane z posiadaniem tokenów eduworlds, warunki obrotu Tokenami eduworlds, zasady grywalizacji z ich użyciem, zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.
 • Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: https://eduworlds.com/regulamin-eduworlds-dostepy/. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 • Korzystanie przez członków społeczności eduworlds z dodatkowych benefitów może zostać uregulowane odrębnymi regulaminami, o czym Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem serwera Discord społeczności eduworlds oraz ogólnie w Portalu.
 • Administrator umożliwia Klientowi kontakt: a. pod adresem: eduworlds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa; b) pod adresem e-mail: [email protected]
 • Dodatkowo, Administrator może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger, Instagram oraz Discord, które pozwalają na zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Administartorem, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku.
 • Informacje o funkcjonalnościach Kursów oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacjach, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Kursów, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na stronach sprzedaży kursów.

§ 2. DEFINICJE

 • Blockchain – umożliwiająca uruchamianie Smart Kontraktów, otwarta i zdecentralizowana baza danych, w której zapisy tworzone są przy pomocy kryptografii i układane w łańcuchu bloków w taki sposób, że każdy dokonany zapis w tej bazie zostaje utrwalony w sposób nieodwracalny i niezmienny.
 • ETH (skrót od Ether) – macierzysta waluta wirtualna sieci Ethereum.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie Tokenu eduworlds i zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Kursy – treści edukacyjne udostępniane członkom społeczności eduworlds za pośrednictwem Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Token – unikatowy, cyfrowy, zapisany kryptograficznie w Blockchain, certyfikat prawa wyłącznego dysponowania własnością powiązanego z Tokenem Pliku Cyfrowego.
 • Token eduworlds – stanowiąca warunek członkostwa w społeczności eduworlds limitowana liczba Tokenów, dostępna stworzona w wyniku Mintu z udostępnionej przez Administratora Kolekcji Plików Cyfrowych. Tokeny eduworlds stworzone zostały w standardzie ERC721 i mogą być przedmiotem obrotu z użyciem Smart Kontraktu w sieci Ethereum w zamian za kryptowalutę ETH. Z posiadaniem Tokenu eduworlds wiążą się uprawnienia określone Regulaminem.
 • Plik Cyfrowy – każda wchodząca w skład Kolekcji grafika zapisana w formacie PNG, która w wyniku Mintu została powiązana z Tokenem eduworlds poprzez odpowiedni zapis w metadanych.
 • Dostępy eduworlds - dostęp do kursów, społeczności, dodatkowych zniżek u partnerów i programu afiliacyjnego związanych z rodzajem wykupionego dostępu. Administrator prowadzi sprzedaż 3 rodzajów dostępów: EARTH, MOON i MARS.
 • Portal – strona internetowa pod adresem: https://portal.eduworlds.com i/lub https://portal.akademia.pl.
 • Portfel – współdziałający z Blockchain, kryptograficzny sprzęt lub oprogramowanie, które umożliwia jego posiadaczowi przechowywanie Tokenów oraz udział w Transakcjach.
 • Powiązane Platformy – umożliwiające przeprowadzanie Transakcji Tokenów platformy sprzedażowe https://opensea.io/ oraz https://looksrare.org/, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://akademia.salescrm.pl/, za pośrednictwem którego Klient może nabyć pojedyncze Kursy oraz dostępy do eduworlds.
 • Smart Kontrakt – program komputerowy stworzony w języku programowania Solidity i zapisany w Blockchain, umożliwiający obrót Tokenami, w tym dokonywanie Transakcji.
 • Sprzedający – eduworlds sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa KRS: 0000729089, NIP: 9512460962, REGON: 380052092, e-mail: [email protected], prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.
 • Transakcja – każda dokonana w sieci Ethereum i zapisana w Blockchain, czynność prawna oparta o  Smart Kontrakt, skutkująca przeniesieniem Tokenu eduworlds na nabywcę w zamian za ETH.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Kursu, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu.
 • Uprawniony – osoba, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.
 • Użytkownik – każdorazowy posiadacz co najmniej jednego Tokenu eduworlds, który zaakceptował niniejszy Regulamin. Spełnienie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z uzyskaniem członkostwa w społeczności eduworlds.
 • Partner eduworlds - firma oferująca za dodatkową zniżką swoje usługi i/lub produkty dla Klientów eduworlds, którzy zakupili Dostęp do eduworlds w opcji EARTH, MOON, MARS.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności nazwę Kursu.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 • Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 • Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania ze Sklepu lub Portalu oraz realizacji uprawnień wynikających z członkostwa w społeczności eduworlds, niezbędny jest sprzęt i system spełniający następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. posiadanie Portfela (rekomendowany MetaMask),
  3. posiadanie lub założenie konta w aplikacji Discord,
  4. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  5. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  6. dostęp do Internetu,
  7. posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  8. możliwość odtwarzania plików wideo.
 • Każdy korzystający z Portalu zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Korzystających obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu lub Portalu w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora lub osób trzecich.  
 • Administrator zastrzega, że korzystanie z Portalu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje korzystającym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator powiadomi o nich Użytkowników poprzez udostępnione mu adresy e-mail oraz ogłosi ten fakt ogólnie w Sklepie lub Portalu.
 • Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Zgoda na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
 • Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Portalu następuje nieodpłatnie. Nabycie dostępów eduworlds następuje odpłatnie w Sklepie na mocy odrębnego regulaminu: https://akademia.pl/regulamin/.
 • Wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu i Portalu Administrator umożliwia:
 • Wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu Administrator umożliwia:
  1. darmowy dostęp do kursu online „NFT dla Początkujących”,
  2. usługę przesyłania zamówionej informacji handlowej („Newsletter”).
 • W celu skorzystania z usług określonych w ust. 9 powyżej, należy podać swój adres e-mail w przeznaczonym do tego formularzu i nacisnąć odpowiednio przycisk: „Odbierz darmowy kurs” lub „Zapisz się do Newslettera” lub równoważnych. Usługa Newslettera świadczona jest do momentu wycofania zgody, poprzez naciśnięcie linku wyrejestrowującego zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera.
 • Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 13 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. SPOŁECZNOŚĆ EDUWORLDS

 • Członkostwo w społeczności eduworlds uprawnia do:
  - dostępu do Portalu oraz możliwość korzystania z dostępnych w nim Kursów, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu,
  - dostępu do zamkniętego kanału na serwerze społeczności eduworlds w aplikacji Discord,
  - udziału w grywalizacji z udziałem Tokenów eduworlds,
  - korzystania z benefitów oferowanych przez Administratora określonych w § 5 niniejszego Regulaminu.
 • Możliwość korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 powyżej, posiadają wyłącznie Użytkownicy.
 • Warunkiem członkostwa w społeczności eduworlds jest posiadanie co najmniej 1 (jednego) Tokenu eduworlds i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 • Każdy posiadacz Dostępu eduworlds zakupionego w Sklepie jest uprawniony do dobrowolnego odbioru Tokena eduworlds, przy czym:
  a) Użytkownik, który zakupił Dostęp eduworlds w wersji EARTH jest uprawniony do odbioru 1 (słownie: jednego) Tokenu eduworlds;
  b) Użytkownik, który zakupił Dostęp eduworlds w wersji MOON jest uprawniony do odbioru 7 (słownie: siedmiu) Tokenów eduworlds;
  c) Użytkownik, który zakupił Dostęp eduworlds w wersji MARS jest uprawniony do odbioru 21 (słownie: dwudziestu jeden) Tokenów eduworlds.
 • Posiadacz Dostępu eduworlds nie musi odbierać przysługujących mu Tokenów eduworlds. W przypadku braku odbioru, Tokeny eduworlds pozostają przechowywane u Administratora. Administartor przechowuje Tokeny zarezerwowane dla Klienta bezpłatnie i przez cały okres Dostępu eduworlds.
 • Członkostwo w społeczności eduworlds i wynikające z niego uprawnienia, o których mowa w ust. 1 powyżej, są powiązane z zapisanymi w Portfelu Użytkownika Tokenami eduworlds. Oznacza to, że zbycie przez Użytkownika Tokenu eduworlds w wyniku Transakcji, będzie skutkowało przeniesieniem połączonego z tym Tokenem eduworlds członkostwa na jego nabywcę.
 • Łączna liczba dostępnych Tokenów eduworlds wynosi 10 000 (dziesięć tysięcy) sztuk.
 • Każdy Użytkownik może posiadać więcej niż 1 (jeden) Token eduworlds.
 • Każdy Użytkownik może dobrowolnie dokupić dodatkowe Tokeny eduworlds, robiąc upgrade swojego dotychczasowego dostępu (np. z EARTH do MOON, z EARTH do MARS, z MOON do MARS).
 • Administrator jest uprawniony do zwiększenia liczby Tokenów eduworlds w każdym czasie, według własnego uznania, poprzez zmianę Regulaminu.
 • Udzielenie dostępu do zamkniętego kanału na serwera Discord społeczności eduworlds następuje automatycznie po podłączeniu Portfela, w którym zapisany jest Token eduworlds.
 • Dostawcą zamkniętego serwera Discord dla  społeczności eduworlds jest Discord Inc., 444 De Haro Street #200, San Francisco, CA 94107. Korzystanie przez Użytkownika z serwera Discord odbywa się na zasadach określonych regulaminami dostawcy aplikacji, dostępnymi na stronach: https://discord.com/terms, https://discord.com/privacy.
 • Administrator jest uprawniony do monitorowania i moderowania materiałów oraz treści przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników w ramach serwera Discord społeczności eduworlds.

§ 5. ZASADY KORZYSTANIA Z KURSÓW, ZNIŻEK I PROGRAMU AFILIACYJNEGOW DOSTĘPIE EDUWORLDS: EARTH, MOON I MARS

 • Posiadanie przez Użytkownika co najmniej jednego Tokenu eduworlds umożliwia mu dostęp do Kursów, zniżek u Partnerów eduworlds oraz możliwości uczestnictwa w programie afiliacyjnym przy czym:
  a) Posiadany przez Użytkownika 1 (słownie: jeden) Token eduworlds umożliwia mu dostęp do:
  - 30 Kursów,
  - 10% zniżki na dostęp do dowolnej społeczności eduworlds
  - 10% zniżki u Partnerów eduworlds
  - 10% płatności afiliacyjnej za polecenie społeczności eduworlds
  i jest zwany dostępem EARTH.
  b) Posiadanie przez Użytkownika co najmniej 7 (słownie: siedmiu) Tokenów eduworlds umożliwia mu dostęp do:
  - 38 Kursów,
  - 20% zniżki na dostęp do dowolnej społeczności eduworlds
  - 20% zniżki u Partnerów eduworlds
  - 20% płatności afiliacyjnej za polecenie społeczności eduworlds
  zwany dostępem MOON.
  c) Posiadanie przez Użytkownika conajmniej 21 (słownie: dwudziestu jeden) Tokenów eduworlds umożliwia mu dostęp do
  - 41 Kursów w Portalu oraz dodatkowych dostępów do platformy chcezostac.pl,
  - 50% zniżki na dostęp do dowolnej społeczności eduworlds
  - 50% zniżki u Partnerów eduworlds
  - 50% płatności afiliacyjnej za polecenie społeczności eduworlds
  i jest zwany dostępem MARS.
 • W celu odebrania dostępów do Kursów eduworlds konieczne jest wskazanie przez Użytkownika w Sklepie jego adresu e-mail, na który zostanie przesłany link dostępowy do Platformy z Kursami.
 • Korzystanie z Dostępów eduworlds (EARTH / MOON / MARS) nie powoduje utraty przez Użytkownika tego Tokenu eduworlds ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika do rozporządzania nim, z zastrzeżeniem natychmiastowej utraty dostępu do Kursów w przypadku, gdy:
  - Użytkownik Dostępu do eduworlds w opcji EARTH sprzeda 1 (słownie: jeden) Token eduworlds.
  - Użytkownik Dostępu do eduworlds w opcji MOON posiadający minimalnie 7 (słownie: siedem) Tokenów eduworlds, sprzeda min. 1 Token eduworlds. Tym samym gdy liczba Tokenów eduworlds w jego Portfelu jest mniejsza niż 7 (słownie: siedem), ale jest posiadaczem min. 1 (słownie: jednego) Tokena eduworlds, jego dostęp przekształca się w opcję EARTH.
  - Użytkownik Dostępu do eduworlds w opcji MARS posiadający minimalnie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) Tokenów eduworlds, sprzeda min. 1 Token eduworlds. Tym samym, gdy liczba Tokenów eduworlds w jego Portfelu jest mniejsza niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden), ale jest posiadaczem min. 7 (słownie: siedmiu) Tokenów eduworlds, jego dostęp przekształca się w opcję MOON.
 • Użytkownik może nabyć dodatkowe Tokeny eduworlds i przekształcić swój dostęp:
  - z dostępu EARTH w dostęp MOON (posiadając w sumie minimum 7 Tokenów eduworlds)
  - z dostępu EARTH w dostęp MARS (posiadając w sumie minimum 21 Tokenów eduworlds)
  - z dostępu MOON w dostęp MARS (posiadając w sumie minimum 21 Tokenów eduworlds)
 • Oferta Kursów w Portalu, do których Użytkownicy mają dostęp w ramach Dostępów EARTH, MOON i MARS będzie na bieżąco rozwijana i zmieniana, o czym Administrator poinformuje Użytkowników.
 • Każdy z 10 000 (dziesięciu tysięcy) sztuk Tokenów eduworlds odzwierciedla jedną kartę z grafiką.
 • Administrator może ogłosić również dodatkowe opcje wykorzystania Tokenów eduworlds, w tym możliwość udziału w grywalizacji z ich użyciem.

§ 6. OBRÓT TOKENAMI EDUWORLDS

 • Z zastrzeżeniem warunków określonych niniejszym paragrafem, Użytkownik może sprzedać Token eduworlds w każdym czasie, dowolnie wybranej osobie i za dowolną cenę. Transakcja następuje z wykorzystaniem Smart Kontraktu w sieci Ethereum w zamian za świadczenie wzajemne wyrażone w ETH.
 • Użytkownik, który dokonał Transakcji ostatniego z posiadanych Tokenów eduworlds, traci członkostwo w społeczności eduworlds oraz związane z nim uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu. Skutek określony w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą zapisania Tokenu eduworlds w Portfelu nabywcy.
 • Użytkownik, który dokonuje Transakcji i nabywa lub sprzedaje Tokeny eduworlds jest świadomy przekształcenia jego dostępu eduworlds zgodnie z § 5. ust. 3.
 • W celu dokonania Transakcji, Użytkownik może skorzystać z Powiązanej Platformy, jak również innych dostępnych platform umożliwiających sprzedaż Tokenów w sieci Ethereum.
 • Transakcja realizowana jest w całości według zasad określonych w regulaminie wybranej przez Użytkownika platformy sprzedażowej.
 • Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 poniżej, Administrator nie jest stroną Transakcji, nie ma wpływu na jej dokonanie i treść oraz nie ponosi odpowiedzialności za jej skutki.
 • Administrator respektuje rezultat Transakcji w postaci przeniesienia Tokenu eduworlds na inną osobę. Administrator umożliwia każdorazowemu posiadaczowi Tokenu eduworlds dołączenie do społeczności eduworlds na warunkach określonych w Regulaminie.
 • W oparciu o zawartą przez Administratora z Powiązaną Platformą umowę, od każdej Transakcji Tokenu eduworlds zrealizowanej za pośrednictwem Powiązanej Platformy, Administrator otrzyma prowizję w wysokości do 10% ceny Transakcji. Aktualna wysokość prowizji jest możliwa do sprawdzenia za pośrednictwem Powiązanej Platformy. Należna Administratorowi prowizja jest pobierana i przekazywana do Portfela Administratora automatycznie z chwilą realizacji Transakcji za pośrednictwem Powiązanej Platformy, pomniejszając w ten sposób liczbę ETH otrzymywanych przez sprzedającego tytułem ceny sprzedaży Tokenu eduworlds.
 • Przed dokonaniem Transakcji, Użytkownik zobowiązany jest poinformować nabywcę Tokenu eduworlds o treści Regulaminu oraz konieczności jego akceptacji w celu dołączenia do społeczności eduworlds.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE. LICENCJA PLIKU CYFROWEGO

 • Administratorowi przysługują majątkowe prawa autorskie, w tym prawa zależne, do wszystkich Plików Cyfrowych wchodzących w skład Kolekcji. Administrator jest wyłącznie uprawniony do udzielania wszelkich zgód, zezwoleń, upoważnień, w tym licencji na korzystanie z Plików Cyfrowych.
 • Nabycie Tokenu eduworlds przez Użytkownika nie przenosi na niego majątkowych praw autorskich, prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, ani nie upoważnia go wykonywania autorskich praw osobistych do  związanego z tym Tokenem eduworlds Pliku Cyfrowego.
 • Administrator udziela każdorazowemu posiadaczowi Tokenu eduworlds niewyłącznej, nieodpłatnej i nie ograniczonej terytorialnie, licencji na korzystanie z powiązanego z tym Tokenem eduworlds Pliku Cyfrowego, z wyłączeniem wykorzystania komercyjnego (zarobkowego), na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pliku Cyfrowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pliku Cyfrowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Plik Cyfrowy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  4. Z chwilą każdorazowego przeniesienia Tokenu eduworlds w wyniku Transakcji, udzielona licencja wygasa względem jego zbywcy i powstaje na rzecz nabywcy.

§ 8. ZMIANY REGULAMINU. DOSTĘPNOŚĆ PORTALU

 • Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
 • Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym w Sklepie i w Portalu, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.
 • Zamówienia złożone w Sklepie przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 • Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub uprawnień określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu, po wejściu w życie zmiany Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem przez tego Użytkownika zgody na zmienioną treść Regulaminu.
 • Administrator dąży do utrzymania dostępności Portalu bez ograniczeń czasowych. Administrator zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia ich dostępności z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia ich działalności, w przypadku Portalu po uprzednim co najmniej 14-dniowym powiadomieniu Użytkowników, w sytuacji zaistnienia obiektywnie uzasadnionych podstaw, w tym w szczególności wynikających ze zmian obowiązującego stanu prawnego, zmiany profilu działalności lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

§ 9. INFORMACJA O RYZYKU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 • Zakres usług świadczonych przez Administratora członkom społeczności eduworlds jest ograniczony do dostarczenia społeczności eduworlds zamkniętego, moderowanego wstecznie przez Administratora serwera Discord, respektowania faktu przeniesienia posiadania Tokenów eduworlds oraz weryfikacji uprawnień Użytkowników i udzielania im dostępu do usług objętych Regulaminem.
 • Administrator uprawniony jest do aktualizacji, zmiany lub usuwania materiałów oraz wszelkich innych elementów znajdujących się w Portalu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 • Wszelkie Materiały publikowane przez Administratora w Portalu lub w ramach serwera Discord społeczności eduworlds mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty, rekomendacji lub zaproszenia do inwestowania na rynkach alternatywnych. Administrator nie pośredniczy w Transakcjach Tokenów, ani nie świadczy usług doradczych.
 • Członkostwo w społeczności eduworlds jest nieodpłatne i dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie usług objętych Regulaminem. Użytkownik jest jednak świadomy, że  w przypadku dokonania Transakcji Tokenu eduworlds, klucz publiczny Portfela Użytkownika zostaje nieodwracalnie i publicznie uwidoczniony w sieci Ethereum poprzez zapis w Blockchain.
 • Warunki użytkowania Portfela określa wyłącznie jego dostawca. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Portfel Użytkownika i zgromadzone w nim wartości.
 • Poza określonymi Regulaminem uprawnieniami związanymi z posiadaniem Tokenu eduworlds, Administrator nie gwarantuje Użytkownikowi żadnych innych rezultatów. Użytkownik samodzielnie decyduje o sposobie wykorzystania Tokenu eduworlds, w tym o dokonywaniu Transakcji.
 • Dokonując Transakcji Tokenu eduworlds Użytkownik działa wyłącznie na własną odpowiedzialność i jest świadomy ryzyka nieprzewidywalnej zmiany lub całkowitej utraty wartości Tokenu eduworlds. Użytkownik jest świadomy, że Transakcje w sieci Blockchain mają charakter nieodwracalny także w przypadku nieprawidłowego ich wykonania z winy Użytkownika lub z przyczyn od niego niezależnych.
 • Sieć Ethereum ani obsługujące ją portale sprzedażowe, w tym Portale Powiązane, nie znajdują się pod jakąkolwiek kontrolą lub wpływem Administratora i nie gwarantuje on ich poprawnego działania.
 • Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne należności publicznoprawne związane z Transakcją, mogące wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dokonując Transakcji Użytkownik jest zobowiązany zbadać czy planowana Transakcja nie jest kwalifikowana jako czynność bankowa, nadzorowana lub w inny sposób prawnie reglamentowana.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aktualnie brak jest regulacji prawnych, które dotyczyłyby technologii Blockchain lub Tokenów oraz, że ewentualne nowe regulacje prawne lub wytyczne mogą istotnie wpłynąć na możliwość i zakres korzystania z Tokenów eduworlds.
 • Użytkownik jest świadomy, że istnienie społeczności eduworlds oraz gotowość jej członków do dokonywania Transakcji mogą mieć wpływ na wartość Tokenów eduworlds. Administrator nie gwarantuje ciągłego istnienia społeczności oraz portalu eduworlds i nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie lub całkowitą utratę wartości Tokenów eduworlds w przypadkach zakończenia działalności Portalu lub istnienia społeczności eduworlds.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administratorem danych osobowych korzystających z Portalu jest eduworlds sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: https://eduworlds.com/pl/polityka-prywatnosci/.
 • W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Portalu lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 • Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 02 maja 2023 roku.